Rokotuspassi - Lanttien neljä

Yhteiskunnassamme on menossa radikaali murros, joka tulee vaikuttamaan meidän kaikkien elämään, valinnoistamme huolimatta. Yksi elämämme merkittävistä käännepisteistä on nyt paljon mediassa palstatilaa saanut rokotepassi, ns. ”vapauspassi” tai koronapassi. Näkisin, että yhtenä passin tarkoituksena on jakaa kansalaiset kahteen eri ryhmään, antaen toisille takaisin osan perusoikeuksista, samalla poistaen ne toiselta ryhmältä vähitellen kokonaan. Passia markkinoidaan yhteiskunnan osittaisella avaamisella ja keinona painostaa ottamaan rokote, niiden osalta jotka eivät sitä omaan intuitioonsa tai terveyteensä perustuen ole vielä ottaneet. Mutta mitä asiasta Tarot korteilla on kerrottavana?

Tarot kysymys passista - Vastaus, Lanttien neljä

Kysymykseen ”Mitä suunniteltu passi edustaa ja millainen energia sillä on?

Vastauksena nousi Tarot- kortti Four of Disks, Lanttien neljä. Näkisin, että kortti tuo asiat näkyville hieman eri perspektiivistä, jota arjessa olemme tottuneet pyörittelemään. Siispä jatkamme kortin tulkintaan.

Kuva. Lanttien neljä

Kortti sijoittuu elämän puun sefiraan neljä

  • Sefiran numero, 4
  • Sefiran nimi Hepreaksi, Chesed
  • Sefiran avainsanat, Armo, Majesteetti
  • Maailma johon sefira sijoittuu, Yetzirah, Muotoilun maailma
  • Astrologia, Jupiter
  • Elementti, Vesi
  • Chakra, Anahata, Sydän
  • Assiah nimi, Al

Chesed sijaitsee elämän puun armon pilarissa ja se on piste jossa idea tai ajatus materialisoituu ensimmäisessä muodossaan. Idea ei ole vielä valmis ja loppuun asti hiottu, vaan se muotoutuu jäljempänä olevien sefiroiden vaikutuksesta, kunnes idea tulee muovautuneena osaksi ”todellisuutta” sefirassa 10. Lisätietoa aikaisemmasta blogitekstistäni

Tulkintaa, lanttien neljä

  • Kortin perusta, Aurinko Kauriissa
  • Avainsanat. Voima - Materiaalinen vaikutusvallan ja resurssien kasvu. Aineellinen voitto toteutunut, mutta se ei johda mihinkään.

Korttia tarkasteltaessa, huomaamme olevamme korkealla ilmassa. Lähestymme kortin alareunasta kauriin merkistä johtavan polun suunnasta vahvaa linnaketta, jonka neljän tornin huipuilla on merkittynä elementit tuli, vesi, ilma ja maa. Linnake on ympäröity syvällä vallihaudalla ja sinne johtaa vain yksi silta.

Linnakkeeseen johtavassa sillassa on kauriin symboli. Kauriin ominaisuuksia ovat kunnianhimoinen, vastuuntuntoinen, taloudellinen, tehokas, kurinalainen ja kannustava. Vastuuntuntoisuus tilanteessa näyttäytyy lähimmäisten suojelun haluna, paljolti samaan tyyliin kuin mitä maskeja ja muita kriisiin liittyviä toimia on markkinoitu. Uhrauksella, jotta muut voivat pelastua. Tästä muistuu mieleen ”vanha normaali”, kun lentäminen oli vielä helposti mahdollista. Turvaohjeissa korostettiin oman selviytymisen tärkeyttä, jotta muiden auttaminen olisi mahdollista. Tällä kertaa painotus näyttäisi olevan toisin päin. Kunnianhimoisuus toisaalta vaikuttaisi viittaavan päättäjien ja asiatuntijoiden suuntaan, jotka ohjaavat ja painostavat ”turvaan” linnaan sisälle. Toiminnassa on nähtävillä kurinalaisuutta ja tehokkuutta, jossa päätökset viedään läpi jo ennalta päätettyjen tavoitteiden mukaisesti, lakeja ja sopimuksia uudelleen tulkiten. Tiemme siis näyttäisi johtavan linnakkeen sisälle tai olemme jo siellä.

Linnake tarjoaa suojaa, mutta samalla se on vankila asukkailleen. Tornien elementtien symbolit viittaavat vahvaan kontrolliin kaikilla tämän olemassaolon tason osa-alueilla. Tuli merkitsee raakaa voimaa, jonka avulla sekä puolustetaan linnaketta, mutta myös hallitaan linnan sisällä olevia asukkaita. Vesi viittaa linnan asukkaiden tunteisiin, joko turvallisuuteen tai vapauden puuttumiseen. Tunteita ohjataan informaatiolla, ilman edustamia ajatuksia muotoilemalla, linnanherrojen haluamaan suuntaan. Lopullinen kontrolli saavutetaan säätelemällä materiaalisia asioita, kuten ruoka, resurssit ja ihmisten oma keho, kontrollin varmistamiseksi. Asukkaat ovat luovuttaneet vapautensa, luvatun turvan alttarilla. Onnistuuko suojelu? Se on vielä epävarmaa ja uhraukset ovat mahdollisesti kova hinta, saavutetusta turvallisuuden tunteesta.

Etsiessämme kortista lisää vastauksia, huomaamme kortin yläosan muurissa olevan kulkuaukon. Lisäksi linnan sivumuurien yhteydessä on molemmilla puolilla polut, jotka johtavat vaihtoehtoisiin suuntiin. Emme tiedä onko muurissa aukot näiden suunnilla, koska emme sijainnistamme katsoen näe linnan sisälle. Ehkäpä tämä arvoitus kuvaa linnan asukkaiden jakautumista eri suuntiin. Yläosan aukon näemme johtavan polulle, joka johtaa auringon symboliin. Mutta, jotta polku olisi mahdollinen on rakennettava silta tai ylitettävä vesi (tunteet) muulla tavalla. Aurinko itsessään kuvaa sielua, tarkoitusta tai elinvoimaa. Se näyttäisi olevan tie ulos linnasta valoon, rakkauteen ja vapauteen.

Omalta kohdalta tulkitsen korttia niin, että olemme tuon linnan asukkaita. Tästä johtuen meidän tulee ponnistella, saavuttaaksemme sen jonka jo omistamme. Rakkauden, ymmärryksen ja vapauden. Tämä tapahtuu sisäisellä työllä, jota ulkopuolelta ei voida löytää.

Rakkaus on laki, rakkaus tahdon alla.

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}